KNJIŽNIČAR

Naloga knjižničarja je, da zbira in strokovno obdeluje knjižnično gradivo, ga hrani, predstavlja ter izposoja. Hkrati opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.

Šolska knjižnica je odprta vsak dan za izposojo in dejavnosti pri pouku. V knjižnici imamo 6500 leposlovnih in strokovnih knjig. V čitalnici imamo na razpolago 21 naslovov revij in časopisov.

DEJAVNOSTI KNJIŽNICE

STROKOVNO BIBLIOTEKARSKO DELO 
Strokovno bibliotekarsko delo obsega nabavo, obdelavo in izposojo knjižničnega gradiva. 
Nabavi in obdelavi  gradiva je namenjen vsak dan (v okviru možnosti ter razpoložljivega časa). Sprejemam predstavnike založb, knjigarne in knjižnice pa obiskujem v popoldanskem času. 
Izposoja knjižničnega gradiva poteka individualno in skupinsko  (OPB, 1. razredi, nadomeščanja).
IZVAJANJE KNJIŽNIČNIH INFORMACIJSKIH ZNANJ 
KIZ oziroma knjižnična informacijska znanja so bibliopedagoške ure v knjižnici (za učence od 1. do 9. razreda). Zajemajo vse prvine informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov.

RASTEM S KNJIGO
V okviru projekta Leto kulture so Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Zveza splošnih knjižnic pripravili skupni projekt Rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu.  Učenci 7. razreda obiščejo knjižnico Ivana Potrča na Ptuju, kjer si ogledajo knjižnico, za darilo pa prejmejo knjigo.

KNJIŽNIČARSKI KROŽEK
V knjižničarski krožek so vključeni učenci od 4. razreda dalje.
Le-ti prihajajo v knjižnico v preduri ob sredah, med odmori in po koncu pouka. Pomagajo pri izposoji knjižničnega gradiva,  mlajšim učencem pomagajo pri izbiri in iskanju knjižničnega gradiva, se seznanjajo z novostmi, sestavljajo knjižne uganke, pomagajo pri pripravi razstav in plakatov ter pri krasitvi knjižnice ob različnih priložnostih.

OBČASNE DEJAVNOSTI
Uganke meseca, velike obletnice, knjižne stojnice, predstavitev novih knjig, Eko škrat, Eko bralna značka, sodelovanje z osrednjo knjižnico Ivana Potrča Ptuj in drugimi kulturnimi ustanovami …

BRALNA ZNAČKA ZA ODRASLE

Organizira jo Knjižnica Ivana Potrča Ptuj. Sodelujejo lahko vsi zaposleni na šoli. Naša naloga je, da preberemo vsaj pet knjig iz priporočilnega seznama in dve po lastni  izbiri. Uredimo bralne mapice, zapišemo kakšno misel ali podamo svoje mnenje o vsebini knjige. Zaključek te bralne značke bo  novembra 2009 v prostorih knjižnice Ivana Potrča na Ptuju.

SODELOVANJE NA VSEH PODROČJIH DELOVANJA ŠOLE
Knjižničarka organizacijsko in izvedbeno sodeluje s strokovnimi delavci šole pri različnih dejavnostih: šolski in mednarodni projekti, dnevi dejavnosti (športni, kulturni, tehniški in naravoslovni dnevi), kulturne prireditve …

 

ZAKAJ OBIŠČEMO KNJIŽNICO?

 Izposoja:                               Priprava:                                      V knjižnici lahko še:

– leposlovja                           – referatov                             – rešujete knjižne uganke

– strokovne literature            – plakatov                              – poslušate pravljice

– kaset                                   – nalog                                    – čakate na pouk

– DVD                                   – govornih nastopov                  –  čakate na avtobus

– zgoščenk                                                                             – čakate na interesno dejavnost

– VHS                                                                                       – se tiho pogovarjate

– revij                                                                                      – delate domačo nalogo

in                                                                                            – berete

 

KNJIŽNIČNI RED

•  KNJIŽNICA je kulturni prostor, namenjena je učenju, branju, iskanju gradiva in informacij ter izposoji.

•  Veljajo enaka pravila vedenja kot v učilnicah – mir in tišina.

•  V knjižnične prostore je dovoljen vstop le v šolskih copatih.

•  Uporaba mobilnih telefonov ni dovoljena.

•  Treba je imeti odgovoren odnos do knjižničnega gradiva in opreme.

•  Gradivo je mogoče iskati samostojno ali pa s pomočjo knjižničarke.

•  Za uporabo neknjižnega gradiva (DVD, videokasete, zvočne kasete, CD) je potreben dogovor s knjižničarko.

•  Knjižnica omogoča tudi uporabo elektronskih virov informacij po predhodnem dogovoru.

UPORABA RAČUNALNIKA

V šolski knjižnici uporabljamo računalnik za:

 • iskanje informacij preko interneta;
 • pisanje in oblikovanje besedil.

Uporaba računalnika je praviloma omejena na 15 minut po vnaprejšnjem dogovoru s knjižničarko (prijavna lista).

Šolskega računalnika ni dovoljeno uporabljati za:

 • igranje igric, nakupovanje ali uporabo IRC-a;
 • obiskovanje spornih strani
 • brisanje, spreminjanje ali nameščanje programov.

Uporabnik, ki zlorablja obstoječa pravila, izgubi pravico do dostopa.

KNJIŽNIČNO GRADIVO

Šolska knjižnica OŠ Destrnik-Trnovska vas (centralna in podružnična šola) ima okrog 6 000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva, ki je dosegljivo v prostem pristopu:

 1. knjižno gradivo (leposlovje, poučna in strokovna literatura);
 2. referenčno gradivo (enciklopedije, atlasi, slovarji, leksikoni);
 3. serijske publikacije (časniki, časopisi, revije);
 4. neknjižno gradivo (DVD-ji, videokasete, zvočne kasete, zgoščenke, prosojnice);
 5. rumeni tisk (seminarske, raziskovalne, diplomske naloge);
 6. knjižne dragocenosti – faksimilirane knjižne izdaje.

Gradivo je že računalniško obdelano – od leta 1998 smo pridruženi člani sistema COBISS, kar nam močno olajša obdelavo knjižničnega gradiva.

Mladinsko leposlovje je urejeno po starostnih stopnjah:

C – leposlovje za najmlajše (cicibani) 
od predbralnega obdobja do 9. leta starosti

P –  leposlovje za srednjo starostno stopnjo (pionirji) 
* od 10. do 12. leta starosti

M – leposlovje za starejšo starostno stopnjo učencev (mladinci) 
od 13. do 15. leta starosti

L – ljudsko slovstvo

Poučna in strokovna literatura je urejena po UDK sistemu
(univerzalna decimalna klasifikacija).

UDK VRSTILCI
0 splošno
1 filozofija 
2 verstvo
3 družbene vede
5 naravoslovje
6 uporabne vede 
7 umetnost, zabava, šport
8 jezikoslovje, književnost 
9 zemljepis, biografije, zgodovina

ISKANJE GRADIVA

Informacije o knjižničnem gradivu so dostopne na računalniku s pomočjo različnih iskalnikov in baz:
– lokalna baza podatkov šolske knjižnice

COBISS/OPAC – vzajemni katalog slovenskih knjižnic (COBIB)

IZPOSOJA GRADIVA NA DOM

 • Vsi učenci in delavci šole so člani naše šolske knjižnice. 
  Vsak učenec postane član šolske knjižnice.  
 • Rok za izposojo gradiva je 14 dni.  
 • V primeru, da gradiva ni mogoče vrniti v dogovorjenem roku, je potrebno poskrbeti za pravočasno podaljšanje.  
 • Na izposojeno gradivo je potrebno paziti, da bo lahko koristno služilo čim več uporabnikom.  
 • Na dom ne izposojamo referenčnega gradiva, zadnjih številk serijskih publikacij, raziskovalnih in seminarskih nalog, knjižnih dragocenosti ter neknjižnega gradiva.

 UČBENIŠKI SKLAD

Učbeniški sklad izposoja komplete učbenikov od 1. do 9. razreda. Izposojnina kompleta poravna Ministrstvo za šolstvo in šport. Informacijo o možni izposoji dobijo učenci v mesecu maju. Naročene komplete učbenikov učenci prevzamejo v knjižnici prvi šolski dan. Delovanje učbeniškega sklada je določeno s Pravilnikom o upravljanju šolskih učbeniških skladov.